Valprogram 2018

Vad vill Socialdemokraterna i Strömstad under nästa mandatperiod? Här nedan följer vårt kommunala valprogram.

CENTRUMUTVECKLING

För att utveckla centrum krävs balans mellan bostäder, tillgänglighet för besökare och centrala arbetsplatser. Vi ser med oro på den utveckling som sker i Strömstad idag då arbetsplatser flyttar från centrum till platser i utkanten av staden. Centrum behöver fler arbetsplatser, inte färre. 

Vi är emot en överexploatering av bostäder på Canning och vill inte ha någon bebyggelse på Skeppsbroplatsen som berövar handeln ett stort antal parkeringsplatser. Skeppsbroplatsen är dessutom en bra plats för evenemang. Om Strömstad blir mindre tillgängligt att besöka medför det en klar försämring för näringslivet i centrum. Vi är övertygade om att det också går att utveckla många verksamheter på den närbelägna sjukhusfastigheten. Vi vill därför köpa sjukhuset och arbeta för att det blir en fastighet som tillför centrala Strömstad arbetsplatser. Den centrumomvandling som nu pågår har inte genomförts i dialog med vare sig de politiska partierna, näringslivet eller invånarna. Det måste därför göras ett uppehåll i det som pågår och det krävs en  genomgripande diskussion för att besluta om hur en fortsättning skall se ut. 

En omvandling av Plagen, Oskarsplatsen och Stadsparken anser vi vara en fråga av principiell betydelse som helt klart kräver en politisk diskussion innan beslut tas. För oss är det en självklarhet att se samband mellan hur saker påverkar varandra och se dess konsekvenser. 

Kravet på en förändring måste vara att det skall leda till ”förbättring”. 

Vi vill:

 • Bebygga Canning med ca 230 bostäder. 
 • Skeppsbroplatsen ska varken bebyggas eller säljas.
 • Köpa sjukhuset för att utveckla olika verksamheter.
 • Att Kosterbåtarnas placering fortsatt skall vara i centrum. De bidrar till centrumutvecklingen och är   en viktig del av stadsbilden

 

BARN OCH UNGA

Vi socialdemokrater vill att skolan ska vara en möjligheternas plats för alla elever, från förskolan till gymnasiet. Våra investeringar i befintliga lokaler, i förskola, fritids och skola, oavsett om det gäller personal, lokaler, utemiljöer eller hjälpmedel ska vara baserade på långsiktiga, breda överenskommelser. Skolan behöver stabilitet och kontinuitet. I Strömstads skolor vill vi att lärarna skall ha möjlighet att fokusera på att utbilda. Avlastning kan ske genom fler administratörer, assistenter till lärarna och att hjälp sätts in tidigt när någon halkar efter. Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats för barnen. För att nå det målet behöver storleken på barngrupperna hållas nere och förskolepersonal behöver tid för planering av verksamheten. Vi ser också att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar. Så kan vi inte ha det. Skolhälsovården behöver stärkas. För att kunna vara koncentrerad och lära sig behöver man näring. Skolmaten som serveras ska därför vara näringsrik och god så att matsvinnet minimeras och eleverna orkar med skoldagen. Alla barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Vi vill fortsätta stödja föreningslivet, utveckla fritidsgårdsverksamheten och Kulturskolan.

 Vi vill:

 • Stärka elevhälsan. Vi måste ta krafttag mot den psykiska ohälsan.
 • Avlasta lärarna så att fokus ligger på undervisningen. 
 • Att förskolepersonal och fritidshemspersonal ska ha arbetskläder.
 • Att maten ska vara näringsrik och god så att vi minimerar svinnet och ger eleverna förutsättningar att orka hela dagen. 
 • Att storleken på barngrupperna i förskolan och på fritids hålls nere och att det finns möjlighet att planera verksamheten.

 

FÖRENINGSLIV/ JOBB /INTEGRATION

Vi hälsar alla nya Strömstadsbor välkomna. Oavsett ursprung och oavsett om de rest långt för att komma hit. För att få hemkänsla och trygghet på en ny ort är det viktigt att man får ett arbete och kan ha en bra fritid. Vi har ett föreningsliv i Strömstad som vi är oerhört stolta över. Därför skall vi fortsätta att stödja de ideella krafter som tar av sin tid för att att ge unga och äldre en bra fritid. De som är föreningsledare i Strömstad skall känna att de verkligen har det stödet. 

Det finns gott om arbetstillfällen i Strömstad, men för såväl företag som för kommunen är det svårt att hitta personal med rätt kompetens. Vi vill därför jobba för att vuxenutbildningen ska erbjuda bra kurser för de som vill läsa upp sina betyg, fylla på sina kunskaper eller omskola sig till ett nytt yrke.

Vi vill också att kurserna i Svenska för invandrare (SFI) ska vara riktade mot att underlätta för nyanlända att snabbt komma in i samhället och att få ett jobb. Det är genom ett jobb som integrationen kan genomföras på bästa sätt.

Vi vill:

 • Fortsätta stödja föreningslivet
 • Starta ett fritidsbibliotek, där man kan låna utrustning för fritidsaktiviteter
 • att kurser på Komvux ännu bättre ska matcha arbetsmarknadens behov  
 • Ha en mer effektiv och individanpassad SFI 

 

TRYGGT BOENDE HELA LIVET

 I Strömstad ska det finnas boende för livets alla skeenden. För äldre och funktionshindrade i behov av trygghetsboende, särskilt boende eller stöd i hemmet ska det finnas god vård och omsorg efter behov. 

Vi socialdemokrater vill att maten på våra olika boenden ska tillagas på plats och serveras under trevliga former. 

Vi vill också tillvarata den kunskap som de äldre och funktionshindrade besitter för att bygga vidare och utveckla verksamheterna. Vi ska se till att det finns planberedskap så att ett nytt boende kan byggas när behovet uppstår. 

Vi vill: 

 • Se över behovet av äldreboende, i samråd med de äldre och gärna i en bred politisk överenskommelse
 • Att mat på våra boenden tillagas på plats
 • Se en fortsatt satsning på offentlig verksamhet för att stärka och utveckla verksamheterna 
 • Arbeta för att bryta ensamheten och förbättra hälsan hos äldre
 • Prioritera Rådhusbergsplanen för att bygga fler hyresrätter 
 • Utveckla möjligheterna för äldre och funktionshindrade att delta i det dagliga livet i kommunen.
 • Att boende i Strömstad ska ges en värdig och trygg ålderdom

 

EN HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

Det är i dag vi bygger det samhälle som vi ska lämna över till kommande generationer. Alla åtgärder för att förbättra vår miljö måste vidtas för att Strömstad ska vara fossiloberoende år 2030. 

Vi behöver använda den bästa miljötekniken och i varje beslut välja så miljövänliga alternativ som möjligt. Vi kommer att jobba för att fler ska välja kollektivtrafik. Bohusbanan behöver rustas upp, vi vill ha buss från Strömstad till Göteborg utan byte i Torp och vi vill att även Skeebor ska kunna åka kollektivt till Nordby med start i Skee. Vi vill ha bättre koordinering mellan Kosterbåtarnas tidtabell och tågens och bussarnas tidtabeller både mot Halden och Göteborg. Vi vill jobba för att införa källsortering och minska matsvinnet. 

Miljön runt oss är också viktig. Strömsdalen är vacker och vi vill fortsätta försköna slingan runt Strömsvattnet. Bra belysning gör det tryggt även under den mörka delen av året. 

Vi vill:

 • Få en bättre kollektivtrafik 
 • Rusta upp Bohusbanan.
 • Ha Buss utan byte till Göteborg
 • Ha säkra cykelparkeringar
 • Ha solceller på offentliga byggnader.
facebook Twitter Email