Kommunfullmäktige 2018-2022

Här följer en presentation av de 11 ledamöter och 6 ersättare som under kommande mandatperiod sitter i Kommunfullmäktige i Strömstad.

Ledamöter

Kent Hansson.

Jag vill arbeta för att vi inom kommunpolitiken i Strömstad ska ha tillgång till samma information oavsett vilket parti man representerar, innan beslut fattas. I en demokrati är transparens oerhört viktigt. Det är angeläget att de beslut som fattas är för våra kommuninnevånare bästa och för det behövs så långt som möjligt breda överenskommelser över partigränserna och att man når prestigelösa överenskommelser.

Strömstads Kommun står inför ekonomiska utmaningar de kommande åren på grund av flera stora investeringar som måste göras. Investeringarna påverkar kommunens kostnader och kommunen behöver långa pengar. Strömstadsborna är redan bland de högst belånade i Sverige och det är nödvändigt att vi börjar amortera på lånen. Det är viktigt med en politisk ledning som vågar och vill se till att kommunen bedriver sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och inte belastar kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Vi har mycket att vara stolta över. Jag är extra stolt över att Strömstad har ett rikt föreningsliv med stor variation. Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället, inte minst för barn och ungdomar. Vi värnar om föreningslivet och gör vårt bästa för att föreningarna ska kunna bedriva sin verksamhet. Föreningslivet utgör en mycket viktig del av integrationsarbetet och även för folkhälsan och vi vill fortsätts skapa bra förutsättningar för våra föreningar.

Socialdemokraterna i Strömstad har många erfarna och duktiga politiker och det känns inspirerande att vara en del av ett starkt lag.
Tillsammans kan vi göra skillnad 🌹

 

Lena Martinsson

Mina hjärtefrågor är de som rör barn och ungdomar. Vi måste ge dessa de absolut bästa villkor vi kan tänka oss. Vi måste ha en bättre arbetsmiljö för elever och skolpersonal. Vi måste minska den psykiska ohälsan och vi ska ge alla barn en möjlighet att lyckas i skolan. Och inte minst, efter den här sommaren, behöver vi fokusera på miljöfrågorna.

 

Ronnie Brorsson

Vi måste tänka på helheten i alla förändringar av centrum. Det som pågått under sommaren är inte genomtänkt. Vi måste stanna upp nu och ha en diskussion. Jag vill att kommunen köper sjukhuset. I kombination med
Skeppsbroplatsen kan det bli centrum för en rad verksamheter vilka utöver sjukvården kan bidra till ett levande centrum. Sen tycker jag att maten på våra äldreboenden ska lagas på plats.
 

 

Marie Rask

Det är otroligt viktigt att ha ett jobb med lön som man kan leva på, och en trygg heltidsanställning. Inga visstidsanställningar eller sms-jobb! Det är givetvis självklart med lika lön för lika arbete, oavsett om du är man eller kvinna. Strömstad ska ha bra förutsättningar för utbildning. Det ska vara möjligt att bo kvar i Strömstad och studera vidare. Det gäller för alla, oavsett vilken bakgrund man har. Det ska finnas resurser i skolan för att få det stöd man behöver.

 

 

Mats Granberg

Strömstad ska ha ett levande centrum där det ska finnas service och arbetsplatser. För att åstadkomma det måste vi skapa en bättre lokal förankring i samhällsplaneringen och inte minst utan dröjsmål skapa en balans på bostadsmarknaden. Vi måste sätta igång med att bygga hyresrätter. Bl.a. på Rådhusberget, och planera för ett nytt bostadsområde på bergsplatån bakom räddningsstationen. Och framför allt ska vi bevara Skeppsbroplatsen.

 

Helene Andersson Novela

Jag vill jobba för ett Strömstad där ALLA har möjlighet att både delta i och bidra till att göra vår stad och vår kommun till en attraktiv, välskött och positiv plats att leva på. Vi ska planera och genomföra byggande av bostäder som passar för olika behov.

Vi ska skapa förutsättningar för att de olika mötesplatserna kan bidra till att stärka redan existerande verksamhet och stimulera till nya kontakter och initiativ.

 

Bengt Simonsson Fröjd

Dygnet runt läkarjour är ett oeftergiveligt krav som jag vill arbeta för. Sedan måste vi ta fram detaljplaner för bostadsbyggande i kommunal regi. Vi kan inte ha en situation där vi bygger bostäder på olämpliga platser för att det saknas färdiga detaljplaner. Det bör bli regel att medborgarna ska vara informerade innan man gör större ingrepp i deras närmiljö. Ett typexempel på detta är de arbeten som påbörjats i centrum då bara en liten grupp företagare och affärsidkare varit inblandade.

 

Merry Johansson

Jämställdhet, speciellt när det gäller löner och anställningsvillkor och kompetensutveckling. Det ska vara lika lön för likvärdigt arbete, heltid som norm och arbetskläder även till förskole- och fritidshemspersonalen. Viktigt att ge möjligheter till anpassade aktiviteter till unga som äldre, att man får möjligheten att LEVA så länge man lever.

Bygga bostäder (hyresrätter) till alla, men speciellt till unga och bygga äldreboende.

 

Leif Andersson

Jag vill att maten på de särskilda boendena ska lagas på plats och att Strömstad provar den modell som fungerar i Munkedal där hemtjänsten lagar maten hemma hos de äldre.

Vi måste se till att det äntligen tas fram en detaljplan för ett nytt särskilt boende. Dessutom måste vi sänka lokalkostnaderna genom att amortera Strömstadslokalers lån. Vi ska inte vara en av landets högst belånade kommuner.

 

Ligia Morales Ahlgren

Två frågor som är viktiga för mig är skolan och integrationen. Jag vill arbeta för en skola som ser till att varje barn utvecklas. Att varje barn, oavsett förutsättningar, får sin rätt till en likvärdig utbildning tillgodosedd. Detta bl.a. genom bra arbetsmiljö för lärare.

Jag vill också arbeta för att de nyanlända genom bra svenskundervisning och annan hjälp fort kan komma in i arbetslivet och bli en del i det mångkulturella samhälle som vi har i Strömstad.

 

Lena Sundberg

Det ska vara enkelt att bo och verka i Strömstad. Vi behöver en genomtänkt samhällsplanering som har medborgarnas stöd. En prioritering måste ske på skola, vård och omsorg. Vi ska bekämpa diskriminering och ge ett bättre stöd till lärare och få fler vuxna i skolan.

Strömstad måste kunna erbjuda bostäder för livets alla skeenden. Därför behövs fler hyresrätter och jag vill därför att vi slutför arbetet med en detaljplan på Rådhusberget.

 

Ersättare

Nr. 1
Johanna Ekeroth

Jag har tre huvudsakliga frågor lokalt som jag brinner för. Sockerfria förskolor och skolor, arbetskläder till förskolepersonalen och att Strömstad ska vara en feministisk kommun.

 

Nr. 2
Jan Vidar Seljegren

Jag vill att vi ska arbete för att återupprätta tillgängligheten och tryggheten i den offentliga sektorn.
Det är också viktigt att vi sätter fokus på barnens behov och bästa vid alla beslut som gäller barn. Alla ska ha samma rätt och möjligheter när de växer upp oavsett vilken samhällsklass de kommer ifrån, vilken etnisk bakgrund de har, var de bor eller om de har eventuella funktionshinder. Det är en fråga om solidaritet och den ska alltid sättas i första rummet.

 

Nr. 3
Rolf Pettersson

Jag vill satsa på våra skolor. Vi ska erbjuda våra unga de bästa förutsättningar de kan få. Därför är det av avgörande betydelse att vi ger lärare och annan skolpersonal de resurser de behöver. Även vuxna ska ges möjligheter att utbilda sig via vuxenutbildning samt högskoleutbildningar på distans. Låt kulturskolans växa och breddas. Att ta del av kulturskolans aktiviteter får inte bli en klassfråga. Utövandet av kultur har positiva effekter på integrationsprocessen.

 

Nr. 4
Terry Bergqvist

De flesta i Strömstad vill ha läkartillgång dygnet runt året runt. Det tycker jag är ett mycket rimligt önskemål. Särskilt som vi haft det tidigare om än i skiftande former.

Jag vill också se en större satsning på äldreomsorgen eftersom det är något vi alla kommer att ha behov av någon gång i livet.
Så tycker jag att vi bör ge alla ungdomar möjligheten till en aktiv fritid.
Jag vill jobba för fler hyresrätter, framför allt små och billiga för våra unga som ska börja sitt vuxna liv.

 

Nr. 5
Olle Westling

Jag vill verka för en bra skola i Strömstad där eleverna kan få studiero och visa goda resultat.
Lärare ska få de förutsättningar de behöver, för att göra ett bra jobb.
Omsorgen om våra äldre ska hjälpa dem till ett aktivt liv. Maten ska i största möjliga mån tillagas i närmiljö.
Bostäder ska byggas med prioritering av hyresrätter och så långt det är möjligt med en rimlig hyra.
Vi ska ha en bra sjukvård i Strömstad så att alla kan känna trygghet i tillvaron.

 

Nr. 6
Petra Hedström

Jag brinner för att vi ska ha bra förskola och skola. Förskolan behöver vara flexibel så att vi underlättar bl.a. för ensamstående som inte jobbar 7-16.
Ungdomarna behöver fler aktiviteter, så att de inte lockas in på fel väg.
Äldrevården är också viktig. Vi måste se till att människor som jobbar med välfärden orkar med sina jobb, det får inte vara underbemannat.
Ungdomar som vill flytta hemifrån ska kunna göra det, kanske ska vi bygga kollektiv där man har ett rum men delar på kök och badrum.

facebook Twitter Email