Vår Politik

Valprogram 2018

Topp 16 kandidater

Valprogram 2014

Förtroendevalda

 

Allas lika värde och demokrati

Socialdemokratins grundläggande idé är att alla män- niskor har lika värde – oavsett vem man är och vilken bakgrund man har.

Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.

Varje människa är unik, och människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könsiden- titet och en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han, hon eller hen är.

På de principerna vilar vårt demokratiska samhälle. Vi socialdemokrater står upp för människovärdet och kräver krafttag mot diskriminering och hatbrott som begås på grund av rasism, främlings entlighet, kvinno- förtryck eller hets mot hbt-personer. Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsned- sättning, hudfärg, etnisk tillhörighet, tro, sexuell lägg-

ning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan, i hemmet eller någon annanstans.

Ett annat tydligt uttryck för alla människors lika värde är det demokratiska styrelseskicket – allmän och lika röst- rätt, rätten att yttra sig och hävda sin uppfattning samt rätten att organisera sig politiskt och fackligt. Demokra- tin är folkets möjlighet att styra ett land. De demokra- tiska värdena är grundläggande för en socialdemokrat.

Demokratin är kanske den idé som haft störst genom- slag i världen under 1900-talet. Trots att demokratin har lidit svåra nederlag i olika länder under skilda peri- oder har den vunnit er och er anhängare och antalet människor i världen som har möjlighet att utnyttja sin rösträtt ökar.

Sedan Socialdemokraterna i samverkan med liberaler genomdrev demokratin i Sverige under 1900-talets bör- jan har uppslutningen kring den politiska demokratin kommit att bli näst intill total i det svenska samhället.

De politiska striderna i de parlamentariska församling- arna handlar inte längre om demokratin som form för det politiska beslutsfattandet. Nu handlar kon ikten i stället om demokratins innehåll och omfattning.

Det är dock viktigt att ständigt vara på vakt mot dem som vill förringa demokratins värderingar. De som visar förakt mot demokratin och anser att människor av en viss ras eller religion är mer värda än andra, eller att den som har mycket pengar ska ha större möjligheter att påverka samhället än andra. Varhelst sådana ström- ningar dyker upp måste försvaret för de demokratiska

värderingarna vara orubbligt. Vi måste alltid kunna argumentera för det vi tror på och håller högt, även för det som borde vara självklart för alla människor.

Demokratin måste också ständigt återerövras. Det nns åtskilliga exempel på hur demokratiska system ur- holkats och försvagats när makten yttats allt längre bort från medborgarna. Den svenska demokratin är uppbyggd av och genom folkrörelser, där människor organiserar sig för ett bättre samhälle. Utan starka folk- rörelser nns inget vitalt folkstyre.

 

Läs mer…

http://www.socialdemokraterna.abf.se/Global/Socialdemokraterna/Medlemsutbildningar/Vår%20ideologi_2016.pdf

 

facebook Twitter Email